ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας εξαρτάται από την επιλογή σας για σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Το εύρος των καλυπτομένων κινδύνων, ο σωστός καθορισμός των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και οι καθαροί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι παράγοντες για την σωστή επιλογή.

Κυμαίνεται βάσει τεσσάρων βασικών παραγόντων: α) τη χρήση και την επικινδυνότητα των εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως, β) το ύψος των κεφαλαίων προς ασφάλιση, γ) την επιλογή του εύρους της κάλυψης (πακέτο κάλυψης ή μεμονωμένες καλύψεις), δ) τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.

Που απευθύνεται;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας απευθύνονται στους ιδιοκτήτες μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων, στους ενοικιαστές ή σε όσους εισπράττουν εισοδήματα από τον χώρο που είναι προς ασφάλιση.

Τι καλύπτει;

 • κτιριακές εγκαταστάσεις
 • πάγιο εξοπλισμό και το περιεχόμενο ή πρώτες ύλες της επιχείρησης

Περιλαμβάνει, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, κάποιες ή όλες τις παρακάτω καλύψεις:
Οι πιθανοί κίνδυνοι για τους οποίους γίνεται λόγος είναι:

 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία
 • Ζημιές από καπνό
 • Ζημιές από πτώση αεροσκάφους
 • Κάλυψη Πυρκαγιάς από δασος
 • Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Ζημίες κλέπτη σε κτίριο και περιεχόμενο
 • Ζημιές από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Ζημιά από διάρρηξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση.
 • Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και επιγραφών
 • Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων
 • Αστική ευθύνη από επέκταση πυρκαγιάς ή από έκρηξη
 • Αστική ευθύνη από διαφυγή υδάτων
 • Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων
 • Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Ληστεία ταμείου
 • Αυτόματη εποχιακή αύξηση εμπορευμάτων
 • Ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών
 • Απώλεια κερδών, επακόλουθες δαπάνες ζημίας
 • Νομική Προστασία
 • Ζημίες σε τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, αντικείμενα που είναι στερεωμένα στην εξωτερική πλευρά, τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα κλπ (με ειδική συμφωνία)

Πόσο κοστίζει;

Κυμαίνεται βάσει τεσσάρων βασικών παραγόντων: α) τη χρήση και την επικινδυνότητα των εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως, β) το ύψος των κεφαλαίων προς ασφάλιση, γ) την επιλογή του εύρους της κάλυψης (πακέτο κάλυψης ή μεμονωμένες καλύψεις), δ) τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.