Μια δυνατότητα ευρύτερης προστασίας από αυτήν που προσφέρουν τα προηγούμενα συμβόλαια αποτελεί η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου.

Το ασφαλιστήριο πρόγραμμα παρέχει κάλυψη:

– κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών

– κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού

– κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

– κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης

Εξαιρούνται οι βλάβες που προκαλούνται λόγω φυσικής φθοράς ή λόγω αναπάντεχων γεγονότων