ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (C.A.R – E.A.R)

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεχνικών έργων είναι ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και καλύπτει οποιαδήποτε αιφνίδια ζημιά, κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιούνται στο εκάστοτε έργο.

Που απευθύνεται;

Αφορά επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τεχνικά έργα.

Τι καλύπτει;

Με ασφαλιστήριο CAR η EAR Ασφαλισμένος είναι:

  • ο κύριος του έργου
  • ο Γενικός Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού

Επιπλέον ένα ασφαλιστήριο C.A.R μπορεί να καλύπτει όλα τα οικοδομικά έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως:

  • κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
  • εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
  • δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια.
  • γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια.

Πόσο κοστίζει;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης  Κατά Παντός Τεχνικών Έργων είναι:

  • Ετήσιος Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
  • Κύκλος Εργασιών συγκεκριμένου Έργου
  • Είδος Εργασιών
  • Χρόνος Εργασιών