ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Tο σκάφος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας, ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο λόγω του χώρου στον οποίο κινείται και λόγω της πολυσύνθετης κατασκευής του.

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής διακρίνεται σε δύο κατηγορίες α) την υποχρεωτικά εκ του νόμου ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημίες σε τρίτους όπως καθορίζεται με τον νόμο 2743/99, και αφορά όλα τα σκάφη με μήκος μεγαλύτερο των 7 μέτρων και όλα τα ταχύπλοα και β) την ασφάλιση που αφορά στο ίδιο το σκάφος για ζημίες που διατρέχει κατά την ναυσιπλοΐα , τον ελλιμενισμό, την μεταφορά, ή τον παροπλισμό του.

Που απευθύνεται;

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής αφορά όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, τους αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής και τους συλλόγους ή ομίλους σκαφών αναψυχής.

Τι καλύπτει;

 1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Η υποχρεωτική εκ του νόμου 2743/99 ασφάλιση απαιτεί κάλυψη για:

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων έως €300.000 κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων έως €150.000 κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
 • Θαλάσσια Ρύπανση έως €90.000 κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
 1. Ασφάλιση Σκάφους, Μηχανών και Εξοπλισμού.

Η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής (yachts) είναι μια ασφάλιση που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο με παρόμοιους όρους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι συνηθέστεροι όροι που εφαρμόζονται είναι οι ρήτρες YACHTS του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου γνωστοί ως institute Yacht Clauses 1.11.85 ή παραλλαγές των όρων αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν η Εταιρία που καλύπτει το σκάφος είναι ελληνική ή όχι. Συνήθως τα ασφαλιστήρια αυτά εκδίδονται στα Αγγλικά ή με ακριβής μεταφράσεις στα Ελληνικά. Ανήκει στην κατηγορία συμβολαίων ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ όπου εξαιρούνται ρητά συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:

 • Ζημίες όπως βύθιση, προσάραξη, σύγκρουση, ζημίες από κακοκαιρία (πχ θραύση εξαρτημάτων, ζημίες από νερό),
 • Πυρκαϊά, έκρηξη,
 • Κακόβουλες ενέργειες (πλην τρομοκρατικές ενέργειες από τρομοκράτες)
 • Κλοπή,
 • Εκβολή,
 • Πειρατεία,
 • Πρόσκρουση, κλπ

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του σκάφους (ταχύπλοο, ιστιοφόρο κλπ), την ιπποδύναμη, την ταχύτητα που αναπτύσσει, την αξία του σκάφους, των μηχανών και του εξοπλισμού του, την εμπειρία του χειριστή κλπ.

Στην Tzortzis S.A.  σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας, με τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα της αγοράς για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος.