ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κάθε εταιρεία ή επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη για την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης που απορρέει από την άσκηση του επαγγέλματος του. Η Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι σοβαρών απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη που έγιναν από τον επαγγελματία

Που απευθύνεται;

Στο σημερινό γρήγορο ρυθμό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, κάθε επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες μπορεί να κάνει λάθη. Με την οικονομία όλο και περισσότερο να εξαρτάται από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τα λάθη αυτά θα οδηγούν συχνά σε δυσαρεστημένους πελάτες, οι οποίοι κινηθούν νομικά εναντίον του επαγγελματία παροχής υπηρεσιών για αποζημίωση. Απαιτήσεις εναντίον ενός επαγγελματία, μπορεί να οδηγήσουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές δαπάνες, κάτι το οποίο καλύπτεται από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

  • Λογιστές – Ορκωτοί Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία
  • Δικηγόροι
  • Πολιτικοί Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
  • Πραγματογνώμονες
  • Εταιρείες Πιστοποίησης
  • Εταιρείες Security
  • Διαφόρων Επαγγελμάτων

Τι καλύπτει;

Οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

  • Ασφαλισμένου
  • Κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ’ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος στις συγκεκριμένες καλύψεις διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ασφαλιστικά κεφάλαια- όρια κάλυψης κατόπιν επιλογής του πελάτη