ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τι είναι η Αστική Ευθύνη Προϊόντος;

Είναι η ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση έναντι τρίτων για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Που απευθύνεται;

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊοντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή ή κατασκευαστή (σωματικές βλάβες / θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.

Τι καλύπτει;

  • Ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες
  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
  • Διαφυγόντα κέρδη
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής