ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Που απευθύνεται;

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Τι καλύπτει;

Οι βασικές καλύψεις που αφορούν την συγκεκριμένη κάλυψη είναι:

  • Σωματικές Βλάβες
  • Υλικές Ζημιές
  • Εξυπακούεται ότι πλέον όλα τα προγράμματα είναι ευέλικτα προκειμένου να προσθέτουν επιπλέον καλύψεις οι οποίες παρέχονται ως πρόσθετες στο εκάστοτε πρόγραμμα των ασφαλιστικών εταιρειών

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος στην συγκεκριμένη κάλυψη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ασφαλιστικά κεφάλαια- όρια κάλυψης κατόπιν επιλογής του πελάτη