Η αστική ευθύνη επιχειρήσεων αφορά την προστασία των δικαιωμάτων ή συμφερόντων των μελών της κοινωνίας με γνώμονα την εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει στη χώρα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Διακρίνεται σε:
-Γενική Αστική Ευθύνη: καλύπτονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κα.
-Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: καλύπτονται οι γιατροί, φαρμακοποιοί, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι κα.
-Αστική Ευθύνη Προϊόντος : καλύπτονται οι κατασκευαστές, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι προμηθευτές των προϊόντων